การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

 
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ปีงบประมาณ 2564
 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  แผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ปีงบประมาณ 2564 

 

 

ผลการดำเนินงานฯ

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำไตรมาส 1/2564 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำไตรมาส 2/2564 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำไตรมาส 3/2564 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประจำไตรมาส 4/2564