การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

 
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ระยะ 5 ปี
 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  แผนปฏิบัติการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ระยะ 5 ปี [พ.ศ. 2565 - 2570]