การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

ผลการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ประจำปี 2565

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ประจำปี 2564

ประจำปี 2564 

 

- ด้านความพึงพอใจ

- ด้านผลการประเมินตามเกณฑ์ Enabler

- ด้านผลการดำเนินงานตามแผนเปรียบเทียบเป้าหมายตามยุทธศาสตร์