การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. 

                   

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คำสั่งคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคที่ 7/2564

       เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการประปาส่วนภูมิภาค

         1)  พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานอนุกรรมการ

         2)  นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ รองประธานอนุกรรมการ

         3)  พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา อนุกรรมการ

         4)  รศ.เอนก ศิริพานิชกร อนุกรรมการ

         5)  นางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการ

         6)  รศ.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อนุกรรมการ

         7)  น.อ.หญิง (พิเศษ) ศ.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช อนุกรรมการ

         8)  นายสรรพงศ์ สังขพงศ์ อนุกรรมการ

         9)  รศ.กัมปนาท ภักดีกุล อนุกรรมการ

       10)  นางสาววลี กิตติรัตนวิวัฒน์ อนุกรรมการ

       11)  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ

       12)  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) อนุกรรมการ

       13)  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) อนุกรรมการ

       14)  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) อนุกรรมการ

       15)  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) อนุกรรมการและเลขานุการ

       16)  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

       17)  ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

       อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌