การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

  ติดต่อเรา

   

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ที่อยู่

            การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

           เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1

           แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ สอบถามข้อมู

           งานธรรมาภิบาล

             ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ โทรศัพท์: 0 2551 8502

          งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ โทรศัพท์: 0 2551 8895

          งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

             ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ โทรศัพท์: 0 2551 8896

 

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ แผนที่