การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

                         

คณะกรรมการ 

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คณะกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ    

      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค

 

บทบาทและหน้าที่

    บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาคแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

       1. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

       2. การประปาส่วนภูมิภาค

       3. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงสร้างบุคลากร 

     การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานโดยกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ขึ้นตรงกับผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน 3 งานหลัก ดังนี้

       1. งานธรรมาภิบาล

       2. งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       3. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม