การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมการประปาส่วนภูมิภาค

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการประปาส่วนภูมิภาค

     

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค 

       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

               

       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563