การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

  

     

     

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คู่มือ CG                                    

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ รายงานผลปฏิบัติงาน CG   

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 

     

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ จรรยาบรรณของการประปาส่วนภูมิภาค 

     

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ชุดความรู้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

     

อ่านทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ คู่มือคุณธรรมและจริยธรรม

     

     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ สื่อประชาสัมพันธ์

     

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์          สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. ได้มอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้ธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌