การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

บทความสาระน่ารู้

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ของ กปภ. หน้า 28-30  

 บทความทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ประจำปีงบประมาณ 2564

   

     

 

     

  

     

     

                                    

 

 

     

     

     

     

     

อ่านทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

   

     

     

     

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ข่าวกิจกรรม

ผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบาย "FORWARDS : ขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า" สู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์          สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. ได้มอบนโยบายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้ธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌