การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ. 

บทความสาระน่ารู้

                          บทความทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ประจำปีงบประมาณ 2564

 

   

   

อ่านทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

     https://cg.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Info-julasan%20song%2015-12-64%20(v2)_compressed.pdf

     

     

     

     

     

     

     

     

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ข่าวกิจกรรม

กปภ. ได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2564 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยประธานอนุกรรมการ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคำขวัญ “No Gift Policy”

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคำขวัญ “No Gift Policy” ซึ่งเป็นโครงการ…อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้ธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌