การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

การดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย