การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

 
 
 
      รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  สรุปรายงานผลการกำกับดูแลนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ  

       ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (ฉบับเบื้องต้น)