การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

 บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค

                   

       1. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างรวม 10 คณะ  เพื่อรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 

       2. กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสโดยผู้บริหารระดับสูงบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

       3. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ขึ้นตรงกับผู้ช่วยผู้วาการ (สำนักผู้วาการ) มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได้ ดังนี้

            1) ควบคุมดูแลการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) คณะกรรมการ กปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2) ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) รวมทั้งนำเสนอแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.

            3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานของ ศปท.กปภ. และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ กปภ.

            4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร