การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

ชุดความรู้งานธรรมาภิบาล 

 

   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ตอนที่ 1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐคืออะไร

        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ตอนที่ 2 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ตอนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ